Dyreliv

Undersøgelser af vindmøllers effekt på dyrelivet peger alle i samme retning.

Risikoen for at fugle kolliderer med vindmøller er minimal. De fleste dyrearter virker upåvirkede, mens havmøllers fundamenter tegner til at få positive effekter på havdyr og -flora.

Følsomme arter som gæs, vadefugle og marsvin, vil dog ofte holde en vis afstand til vindmøller, særligt i byggefasen. Der har imidlertid også været eksempler på, at fugle af mindre følsomme arter har bygget rede på selve møllen, for eksempel i møllehatten, hvis de har kunnet komme ind i den.

Før der gives tilladelse til et stort mølleanlæg, skal virkningerne på miljøet, herunder dyrelivet, nøje beskrives og vurderes i en VVM-rapport (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

 


Vindmølleparker kan gavne fugleliv

Velplacerede vindmølleparker kan gavne agerlandets skrantende bestande af fugle. Dansk Ornitologisk Forenings afdeling i Sønderjylland roser lokale landmænd, der har taget ornitologerne med på råd i planlægningen af 39 vindmøller i et intensivt dyrket område.

Fuglene vinder ved ny vindmøllepark i landbrugsland

 

Flere fakta

Faktablad P9 Vindmøller og dyreliv

Resultaterne af undersøgelser af vindmøllers indvirkning på fugle og andre dyr

 

Vurdering af Virkninger på Miljøet

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning


 
Skader vindmøller dyrelivet?