Afregning for vindmøller nettilsluttet fra 2014

Med energiforliget af 22.3.2012 blev aftalt en ændret afregning for vindmøller nettilsluttet fra 1.1.2014. Afregningen for eksisterende vindmøller er uændret. Aftalen gælder frem til 2020.

  • Vindmøllestrøm afregnes til markedspris.

  • Pristillægget er uændret 25 øre/kWh, men antallet af fuldlasttimer, hvor pristilægget gives, beregnes på baggrund af rotorareal (vægtet med 70 %) og effekt (vægtet med 30 %).

  • Pristillægget beskæres, så markedspris + pristillæg ikke overstiger 58 øre/kWh som markedsgennemsnit.
  • Forligspartnerne vil vurderere muligheder for yderligere beskæring af pristillæg på de bedste placeringer, hvor det fulde pristillæg ikke måtte være nødvendigt.

  • Der skal ses på en særlig afregning for kystnære møller (gennemsnitligt 70 øre/kWh).

Ny beregning af pristillæg

Fremover beregnes pristilægget som en kombination mellem møllens effekt og rotorareal.

Den installerede effekt vægter med 30 %, der beregnes udfra møllens installerede effekt i 6.600 fuldlasttimer (30% af 22.000 timer).

Rotorarealet vægter med 70 %, der beregnes ud fra en produktion på 5,6 MWh pr. kvadratmeter rotorareal (70% af 8 MWh pr. m2 rotorareal).

For hver mølletype kan det beregnes, hvad det svarer til i fuldlasttimer for denne mølle. Danmarks Vindmølleforening har udviklet et regneark, der let beregner det samlede pristilæg og antal år med pristillæg ved indtastning af tre tal.

Baggrund for ændringen

Efter de nuværende regler, som stammer fra det tidligere energiforlig i 2008, blev pristilægget beregnet ud fra vindmøllens installerede kW-effekt ganget med 22.000 fuldlasttimer. Det indebærer nogle uhensigtsmæssigheder. For det første har det bevirket en udvikling mod større kW-effekt på møllerne, uden at rotoren blev forøget tilsvarende. Og da det langt hen af vejen er rotorarealet, der er bestemmende for, hvor meget en vindmølle yder i årlig produktion, er der sket en skævvridning af forholdet mellem effekt og rotor. Den installerede effekt er med andre ord steget, uden at der er kommet en tilsvarende forøgelse af den producerede energi. Men net-udbygningen er sket på baggrund af den installerede effekt, dvs. uden at man har fået optimal udnyttelse af netudbygningen.

Ved at ændre beregningsgrundlaget for produktionen med pristillæg kan der sikres en samfundsmæssig besparelse både i forhold til net-udbygningen og i forhold til udbetaling af pristillæg til vindmøller. Det kan ske ved at fremme opstilling af vindmøller med et mere optimalt samspil mellem effekt og produktion.

Den nye metode til beregning af pristillæg til vindmøller, som vil betyde, at produktionen fra vindmøllen i højere grad bliver tilgodeset, uden at der vil blive væsentlige forskel på pristillæg pr. produceret kWh til de enkelte vindmøller. Dvs. at pristillægget i højere grad udbetales i forhold til produktionen bestemt af rotorarealet frem for i forhold til møllens generator-effekt.

 

Læs mere

Energiaftalen af 22.3.2012

Energiaftalen udmøntet i VE-loven

Oversigtsskema over de forskellige afregningsordninger

Faktablad Ø5 Afregningsregler for vindmøller

Beregning af pristillæg

Udregn selv pristilæg ved indtastning af rotordiameter og effekt

Regneark til beregning af pristillæg.