Højesteret stadfæster dom om vindmølleerstatning

Der var i følge Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte taksationsmyndighedens skøn over værditabet som følge af opstillingen af tre vindmøller,

Med en principiel dom fra Højesteret står det klart, at Taksationsmyndighedens afgørelser om erstatning til vindmøllenaboer alene kan tilsidesættes, hvis der kan påvises fejl i vurderingsgrundlaget, eller hvis det med sikkerhed kan bevises, at Taksationsmyndighedens vurdering var forkert – en divergerende skønserklæring er ikke tilstrækkelig.

Højesteret udtalte med henvisning til taksationsmyndighedens sagkundskab og funktion mv., at der ikke bør ske tilsidesættelse af denne myndigheds skøn over værditabets størrelse uden sikkert grundlag herfor. Tilsidesættelse vil f.eks. kunne ske, hvis taksationsmyndighedens skøn er baseret på forudsætninger om gener i form af visuelle påvirkninger, støj og skyggekast mv., som har vist sig ikke at holde stik efter opstillingen af møllerne, og dette må antages at have betydning for vurderingen af værditabet. Tilsidesættelse af skønnet kan også ske, hvis det med fornøden sikkerhed kan lægges til grund, at taksationsmyndighedens afgørelse om værditabet afviger væsentligt fra det, som efter bevisførelsen må anses for ejendommens reelle værditab. Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt bevis herfor, at der foreligger en skønserklæring med en anden konklusion om værditabets størrelse, heller ikke selv om skønsmandens vurdering er foretaget på baggrund af en besigtigelse efter opstilling af vindmøllerne.

Taksationsmyndighedens skøn over værditab ikke tilsidesat, Højesteretsdom Sag 234/2016

24.8.17

 

Læs mere

Taksationsmyndighedens skøn over værditab ikke tilsidesat, Højesteretsdom Sag 234/2016

Læs også

Læs mere om naboers ret til erstatning for værditab i forbindelse med opstilling af vindmølller

Vindtræf 2017

Planlægnign for nye vindmøller og den nye model for udbud af vindkraft er blandt emnerne på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 4. november 2017 hos LM Wind Power.

Program og tilmelding her.

Deltag i Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 4. november 2017 hos LM Wind Power

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.