Vindens værdi
Mod en fornuftig brug af vindmøllestrømmen

Leder i Naturlig Energi, december 2014

  • En øget integration af vindmøllestrømmen forbedrer både samfundsøkonomi og mølleejernes afregning.

  • Landvind er den billigste teknologi til elproduktion - også når vindkraftens integrations- og balanceomkostninger medregnes.

Dette er de to hovedresultater i den analyse, som Danmarks Vindmølleforening sammen med Vindenergi Danmark har fået udarbejdet hos EA Energianalyse: ”Vindintegration i Danmark. Vindens værdi – og tiltag for at sikre den”.

Analysen og de forslag Danmarks Vindmølleforening efterfølgende har sendt til regering og Folketing kan ses her på www.dkvind.dk.

I takt med vindkraftudbygningen er det et stort og stigende problem, at markedsrammer og lovgivning ikke er indrettet på den bedst mulige anvendelse af produktionen. Det betyder, at vindmøllestrømmen ikke får den samfundsmæssige værdi, som den kunne få. Og det betyder igen for lav afregning til vindmølleejerne af de leverede kilowatt-timer, da store mængder vindmøllestrøm presser prisen og afregningen til mølleejerne går i bund, når produktionen er stor.

Vindmøllestrømmen kunne allerede i dag anvendes med betydeligt større samfundsøkonomisk værdi, men det kræver en bedre og mere konsekvent indpasning af de større og større mængder VE-strøm.

Danmarks Vindmølleforening skal kunne gå til politikerne med de helt rigtige forslag. Det er baggrunden for, at vi har bedt Ea Energianalyse se grundigt på de mest effektive tiltag på kort og mellemlangt sigt. Analysen viser ikke overraskende, at det absolut vigtigste virkemiddel til at stabilisere elmarkedet og give vindmøllestrømmen værdi er forstærkede transmissionsforbindelser til landene omkring os. Men den peger også på en række indenlandske muligheder for bedre anvendelse af vindmøllestrømmen. Det vigtigste på kort sigt er varmepumper i fjernvarmesystemet, så kraftvarmeværkerne kan bruge billig vindmøllestrøm til produktion af varme. Det vil hjælpe på økonomien hos både varmeforbrugerne og vindmølleejerne.

Og vigtigt: Samhandel med nabolandene eller fornuftig indenlandsk anvendelse er ikke et enten – eller. Der er absolut brug for begge dele.

At vindmøllernes produktion ikke udnyttes klogt – og derfor får en relativ lav værdi – har indtil videre været et overset problem hos politikerne. Derimod har det længe været et stort og stigende problem for ejerne af vindmøller, som oplever faldende indtjening. Afstanden mellem den gennemsnitlige markedspris og den afregning møllejerne opnår, har de seneste år været 10-15 %. Vores nye analyse viser, at prisafstanden kan blive større i fremtiden. Omvendt, hvis vinden integreres og udnyttes bedre, så er der gevinster for både samfundsøkonomi og mølleejere.

Med finansloven har politikerne dog vist integrationsproblemet opmærksomhed.
På budgettet for 2015 er der afsat et beløb til netop pilotprojekter og rådgivning om varmepumper. Men venlige signaler gør det ikke alene. Skal det blive til noget i større målestok, er det nødvendigt med afgiftsændringer, så det faktisk kan betale sig for kraftvarmeværkerne at bruge el til varmeproduktion.
Vi må derfor håbe, at de gode takter fra finansloven holder – også når skatteministeriets afgifts- og tilskudsudvalg afleverer sine anbefalinger til den opfølgning på energiaftalen, som forligspartierne har aftalt i 2015. Der er mange udfordringer ved omstillingen af det danske energisystem. Nogle af de alvorligste og vanskeligste stammer fra et forældet afgiftssystem.

Danmarks Vindmølleforening fortsætter nu arbejdet med for alvor at få sat indpasningen af vindkraft på den politiske dagsorden. Og vi burde have en god sag. Det er i alles interesse, at vindmøllestrømmen bliver brugt fornuftigt.

For foreningens medlemmer er det en hastesag.
Med de lave markedspriser, der for tiden er på el, er der alt for kort afstand mellem afregningsprisen og de faste driftsomkostninger. Er uheldet ude, og der er brug for større reparation eller udskiftning af et gear, er det både ældre og nyere møller, der får problemer, når de er ude af pristillægsordningerne.

Det er ikke længere til politisk diskussion, at elproduktion med vindkraft får en hovedrolle i dansk elforsyning de kommende år. Vindenergi er billig, den er ren, energikilden er vedvarende, og politiske konflikter kan ikke stoppe vinden.

Vi kan diskutere, hvor maskinerne skal stå, hvem der skal beslutte og planlægge den konkrete udbygning, og hvem der skal eje produktionsapparatet. Men vi kan ikke undvære dem. Vi kan ikke bare lade være at bygge vindmøller. Vi vil få masser af ny vindkraft både i Danmark og internationalt.

Derfor haster det med sammentænkning af hele energisystemet og de rigtige beslutninger om integration. Kampen er kun lige begyndt. Mange indpasningsværktøjer skal i spil, og en fornuftig fremtid kræver ny lovgivning og nye spilleregler.

Der er brug for opbakning fra alle vindmølleejere til foreningens arbejde for at fastholde fokus på den nødvendige omstilling af energisystemet.

25.11.14

 

Vindkraftens værdi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings arbejde for at sikre

  • bedre afregning til mølleejerne og

  • vindkraften større værdi for samfundet?

Vindkraftens værdi

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft