Skidt og kanel i den nye ve-lov

Leder i Naturlig Energi, juli 2013

Folketinget har revideret VE-loven. Selve processen blev forsinket af op- og nedjusteringer af det nye pristillæg til husstandsmøller og ikke mindst af usikkerhed om de rigtige vilkår for solceller og endnu en debat om PSO-omkostninger. Men de vigtigste ændringer handler faktisk om køberet og værditabsordning, og når dette blad udkommer, er de nye regler trådt i kraft 1. juli.

Energistyrelsen gennemførte i 2011 en evaluering af ”de fire ordninger” i VE-loven. Den viste, at køberetsordningen i stor udtrækning ikke fungerede, som politikerne havde tænkt sig. Når markedskræfterne og de politiske ønsker trækker i hver sin retning, er det Folketingets mulighed at beslutte strammere rammer, så lovgivningen får bedre mulighed for at virke efter hensigten.

Der er nu vedtaget ændringer, som har til formål at udbrede det lokale ejerskab. Der er lovgivet om mere information og bedre annoncering af køberetten.
Kravene til udbudsmaterialet og revisorerklæring er skærpet, og Energinet.dk skal mere på banen i forhold til information om køberetsordningen.

Efter forslag fra bl. a. Danmarks Vindmølleforening er der nu er etableret en ny hjemmeside hos Energinet.dk, hvor alle kan finde oplysninger om de nye vindmølleprojekter.
Et par klik på hjemmesiden, og så kommer man til muligheden for at lave en fornuftig investering i vindmølleandele og dermed også muligheden for at tage et medansvar for den nødvendige omstilling til en bæredygtig energiforsyning.

Køberetsordningen blev i 2008 besluttet med stor opbakning fra alle sider i Folketinget. Politikerne var enige om, at personligt ansvar gennem lokalt ejerskab skulle fremmes mest muligt. Det vurderede man, at alle måtte være interesserede i, og blandt andet derfor blev rammebetingelserne relativt løst skitseret i VE-loven.
Det er der nu strammet op på. Men stadig er det naturligvis opstillerne og kommunerne, der har ansvaret for at informere retvisende om lokalt ejerskab.
Hvor køberetsordningen var en klog beslutning, kan man desværre ikke sige det samme om værditabsordningen.

Den har helt ubetinget gjort mere skade end gavn.
Den blev kaldt et ”incitament” for kommunernes vindmølleplanlægning, men har været det modsatte. For naboer har lovgivningen og ordningen med en gratis lodseddel til de nærmest boende skabt helt urealistiske forventninger om værditab og deraf følgende kontante udbetalinger.

Det er svært at afskaffe en bestemmelse, som er en del af en bred politisk aftale. Men det er et lyspunkt, at ordningen nu er afgrænset til kun at rette sig mod selve beboelsesejendommen og de nære udendørsarealer.

Elforbrugerne slipper således for at skulle betale en dyr og nytteløs administration til Energinet.dk og Taksationsmyndigheden for at vurdere påståede værditab i forbindelse med alt muligt andet. Kun fantasien har sat grænser.

Desværre er absurditeten nu også stået til søs.
Værditabsordningen skal fremover også gælde for de nye kystnære havmøller, uanset disse skal placeres mindst 4 km fra kysten! Hvad en sådan ordning kan bibringe det danske samfund er svært at se – udover at skabe en ubegrundet forhåndsskepsis overfor nye vindmølleprojekter og en urealistisk erstatningsforventning hos sommerhusejere nær kysten.

Danmarks Vindmølleforening har siden værditabsordningens opfindelse forsøgt at overbevise politikerne om, at den samlet set ikke bidrager til udbygningen af vedvarende energi, men sender et ubegrundet negativt signal i forhold til vindmøller.

andets øverste miljørets-ekspertise har betegnet ordningen som juridisk makværk.

Vi vil fortsat påpege den manglende logik og saglighed. Sideløbende med den reviderede VE-lov har de politiske partier bag energiforliget igen diskuteret energiforligets økonomiske rammer og PSO-finansieringen. Et par gange har diskussionen skabt usikkerhed om rammerne for vindmølleinvesteringer også de nærmeste år.

Hvorvidt det mere har handlet om politiske drillerier end om skift i holdninger og standpunkter kan være svært at gennemskue. Men den sikre virkning er, at skiftende meldinger er gift for investeringssikkerheden og dermed for de nødvendige initiativer.

Efter sommerferien skal Martin Lidegaard formulere kommissoriet til den afgifts- og reguleringsanalyse, der er en del af energiaftalen. Den ventes færdig i 2014, og politikerne skal derefter "se på, hvordan det så ser ud".
Det passer med, at parterne mødes i 2015 for at drøfte videreførelse og finansiering. Og at man har forpligtet sig til inden udgangen af 2018 at optage drøftelser om konkrete supplerende initiativer for perioden efter 2020.

Så lad os få ro på nu!
God sommer.

8.7.13

 

Læs også

Her ser du ændringerne VE-loven

 

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft