Første skridt:
Kød og blod på energiforliget

Leder i Naturlig Energi, juni 2012

”Det er selvmodsigende, at politikerne med den ene hånd bruger milliarder af kroner på at bygge flere vindmøller, mens de med den anden hånd beskatter strømmen 3-4 gange så hårdt som de fossile brændsler. CONCITO foreslår på den baggrund en markant omlægning af energiafgifterne, hvor afgifterne på fjernvarme og især el, sænkes markant, mens afgifterne på brug af olie, naturgas og kul til opvarmning og transport øges.

Ifølge beregninger fra Copenhagen Economics, vil CONCITO´s energiafgiftsreform reducere CO2-emisssionen i de ikke-kvoteregulerede sektorer med 8 pct. frem mod 2020. Dertil kommer, at lavindkomstfamilierne og store dele af erhvervslivet vil få reduceret energiregningen markant.”

Concito-rapporten “Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne”, 13. april 2012

Energiforliget vil reducere den danske CO2-udledning med 34 %. Men den danske indsats kan føre til at mængden af ubrugte CO2-kvoter stiger. De mange ubrugte udledningsrettigheder i EU har medvirket til at sænke prisen på kvoter til langt under det niveau, som er nødvendigt for at give incitament til at flytte fokus mod de vedvarende energikilder. EU’s kvotesystem leverer dermed et katastrofalt forkert prissignal for udledning af CO2. Det var oprindeligt tiltænkt at skulle give økonomisk tilskyndelse til både at spare energi og omstille fossile energikilder til VE. Det har fået Liberal Alliance, som står udenfor energiforliget, til at kalde forliget en skandale, og i bedste Bjørn Lomborg-tradition fastslå, at hvis man kke kan få en global aftale om CO2-reduktion, kan man lige godt lade være med at gøre noget.

Til Anders Samuelsens beroligelse kan mindre gøre det.

Mest oplagt er det at fjerne CO2-kvoter fra markedet, evt. i kombination med en minimumspris for CO2-kvoter. Det ligger på linje med EU-parlamentet og klimakommissær Connie Hedegaards prisværdige, men indtil videre resultatløse bestræbelser på at få fjernet CO2-kvoter fra det europæiske system. Her har kvoterne indtil nu gjort mere skade end gavn.

Men først og fremmest bør politikerne ikke med den ene hånd planlægge flere el-producerende vindmøller og med den anden beskatte el tre-fire gange så hårdt som fossile brændsler. Det har fået tænketanken Concito til at foreslå afgifter på fjernvarme og især el sænket markant, mens afgifterne på olie, naturgas og kul til varme og transport øges (se side 6). Forslaget ligner de ideer til afgiftsjusteringer som Danmarks Vindmølleforening i al beskedenhed tidligere har fremlagt sammen med bl.a. Vindmølleindustrien og Dansk Energi.

Det bemærkelsesværdige er, at ændringerne på én gang vil fremme overgangen til bæredygtig energi og spare penge for både samfundet, erhvervslivet og lavindkomstfamilierne.

Hensyn til de to sidste grupper plejer netop at blokere for al snak om ændring af afgifter: Dels må erhvervslivets konkurrenceevne ikke svækkes, dels må afgifter ikke vende den tunge ende nedad.

I penge vil prisen for en markant nedsættelse af især verdens højeste elafgift være, at husholdninger, der fyrer med olie eller naturgas efter forslaget få en øget energiregning på ca. 1.000 kr. årligt, mens fjernvarmeforbrugere vil opleve et tilsvarende fald.

Klimapolitisk vil en harmonisering af elafgiften, der gør el attraktiv i forhold til andre energikilder, muliggøre opladning af elbiler. Den vil endelig også give enfamiliehuse i udkantsdanmark et konkurrencedygtigt og klimavenligt alternativ til oliefyr eller de mest urentable barmarksværker.

Samtidig vil erhvervslivet - endelig - få en økonomisk interesse i at benytte klimavenlige energiformer.
Det er en så sjældent set kombination, at den bør tages i betragtning. Især da det er svært at være uenig med cheføkonom Frans Clemmensen, Concito, når han påpeger, at den eksisterende afgifts-sammensætning effektivt blokerer for overgangen til det bæredygtige energisystem, som regering og folketing har besluttet sig for.

Partierne bag energiaftalen i foråret har aftalt at undersøge mulighederne for justeringer af afgiftssystemet, og forligspartierne skal mødes til august for at starte dette eftersyn. Men fordelene ved en omlægning af energiafgifterne er et langt stykke af vejen allerede analyseret og beskrevet, senest med Concitos rapport. Det er oplagt at afgiftssystemet i langt højere grad skal understøtte en større og smartere anvendelse af el i energisystemet. Det kan kun gå for langsomt med at omsætte energiaftalens flotte ord til reel handling.

29.5.12

 

Læs også

Bredt forlig om energiaftale

Energi, miljø og klima

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft