I arbejdstøjet:
Der er ikke noget at vente på

Leder i Naturlig Energi, maj 2012

Der er god grund til fortsat at glæde sig over det energipolitiske forlig i marts, men vi har ikke lagt arbejdshandskerne væk. De nødvendige beslutninger om mål og overordnede rammer blev taget, men de skal nu følges op af en lang række initiativer og tilpasning af lovgivning.

Behovet for statslig information er ikke ”gået væk”, bare fordi der er indgået en politisk aftale.

Der er også et stort behov for opdatering af de fire ordninger under VE-loven, ikke mindst en præcisering af køberetsordningen, så det lokale ejerskab kan bredes ud.

Forligspartierne mangler at aftale enkelte detaljer i pristillæggene efter 2013, ligesom vilkårene for de kystnære møller skal på plads. Der skal som i 2008 som laves aftale med kommunerne om planlægningen for nye møller. Og meget mere.

At aftalen er langsigtet og har opbakning fra 171 ud af 179 folketingsmedlemmer, giver den nødvendige sikkerhed for de næste års store investeringer i omstillingen til vedvarende energi. Det er også vigtigt for kommunerne at kende planlægningsopgaven en række år frem.

Med den nye energiplan er der besluttet 1.800 MW på land og 1.500 MW på havet. Det må forventes, at nogle af de gamle møller bliver udtjent og nedtages inden 2020. Hvis det sker, når de i gennemsnit er 20 år, vil nettoforøgelsen af landkapaciteten være på ca. 500 MW.

Beslutningerne om de nødvendige grønne beslutninger kan ikke længere tørres af på de kommende generationer. Aftalen har opbakning lige fra Enhedslisten på den ene side over til Dansk Folkeparti, og med de nye måltal er der ikke længere plads til bare at skubbe ansvaret videre til nabokommunen - og slet ikke til børnenes generation.

Heldigvis har næsten alle kommuner allerede demonstreret, at en seriøs vindmølleplanlægning godt kan finde plads til nye projekter og samtidig tage de nødvendige hensyn til landskab og naboer. Kun i ganske enkelte kommuner er det gået helt galt.

Eksemplerne har til gengæld været så grelle og påkaldt sig så megen opmærksomhed, at offentlighedens tillid til, at kommunerne kan og vil tage ansvar for vindmølleplanlægningen, er blevet rystet. Den går ikke længere.

Det står direkte i aftaleteksten, at parterne i energiforliget årligt skal gøre status.

Når de politiske ambitioner sigter på 50% dækning af elforbruget, er det naturligt, at også staten går mere aktivt ind i informationsarbejdet rettet mod borgere og samfund. Derfor var et af vore bidrag til de energipolitiske forhandlinger - sammen med KL og Vindmølleindustrien - et forslag om, at staten aktivt går ind i et generelt oplysningsarbejde om vindkraft og vindkraftudbygning.

Vi foreslår en udvidet statslig informationsvirksomhed baseret på et samarbejde mellem Vindmøllesekretariatet og Front Office hos Energinet.dk. De to uvildige kompetente instanser kender området rigtigt godt i forvejen.

Afregningsvilkårene fra 1. januar 2014 betyder et loft for afregningspris og pristillæg på 58 øre for nye møller.
Dvs. at der begynder en aftrapning af 25-øren, når markedsprisen overstiger 33 øre.

Samtidig indføres en ny beregningsmodel for pristillæggets fuldlasttimer, således at det ikke som hidtil beregnes kun ud fra generatorstørrelse - de installerede MW - men fremover er beregningen vægtet med 70% i forhold til rotorarealet og 30% i forhold til den installerede effekt. Derved undgår man spekulation i at vælge generatorstørrelse for at opnå større pristillæg, og der vil komme mere vindmøllestrøm i nettet, før der skal ske en udbygning af det.

Forligsparterne vil også vurdere mulighederne for yderligere beskæring af pristillæg på de placeringer, hvor det fulde pristillæg ikke måtte være nødvendigt. Det er en fornuftig øvelse, forudsat at man lægger niveauet det rigtige sted, således at udbygningen ikke begrænses. Det er jo indlysende, at der ikke er behov for samme pristillæg på gode og dårligere vindplaceringer.

Vindmølleforeningen har en meget vigtig opgave med at forsyne politikere og embedsmænd med de nødvendige tal og vurderinger til denne øvelse.
Efter forligsteksten skal ændringerne til VE-loven diskuteres mellem forligsparterne i første halvdel af 2013.

Men hvorfor dog vente så længe? Evalueringerne af de fire ordninger har allerede ligget klar i lang tid hos Energistyrelsen. Jo før det lokale ejerskab og ansvar kan udbredes, jo bedre.

Jo før den ulykkelige værditabsordning kan ophæves eller i hvert fald præciseres, jo bedre.

Det skal gå stærkt for at opfylde 50% målet, men vi skal nok nå det.

God arbejdslyst!

1.5.12

 

Læs også

Bredt forlig om energiaftale

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft