Smart grid:
Den ustyrlige vind kan styres

Leder i Naturlig Energi, april 2012

Det turde være et kendt vilkår for udnyttelsen af energien i vinden, at det ikke blæser lige meget hele tiden. Samtidigt har vi viden om, hvor relativt få procent vindens energiindhold varierer på årsbasis. Med mere end 30 års registrerede produktionserfaringer har vi også viden om vindens energiindhold overalt i Danmark, ligesom vi nu har redskaber til præcise vurderinger også på placeringer, hvor der ikke tidligere har stået vindmøller.

Men naturligvis stiller indpasning af store mængder fluktuerende vedvarende energi stadig større krav til elsystemernes indretning. Udfordringen er i lovgivningen beskrevet som en hovedopgave for den statslige systemoperatør, Energinet.dk.

Omlægningen er da også med stor dygtighed blevet forberedt gennem flere år hos Energinet.dk. Resultaterne er lovende og det overordnede budskab er: Vi kan klare opgaven. Faktisk har man til nu nået så overbevisende resultater, at de i sig selv er ved at blive en ”eksportvare” på linje med vindkraften. Vi har vist, at indpasningen er mulig. Og ikke bare mulig, men at den kan ske uden store omkostninger.

Et af de værktøjer, som endnu er på forsøgsstadiet, men hvor man har opnået gode resultater, er udviklingen af intelligente elsystemer. Såkaldte Smart Grids skal automatisk integrere og styre samspillet mellem forbrug og produktion. Gennem flere år har Energinet.dk sammen med bl.a. Syd Energi samlet erfaringer. Det er sket bl.a. i Holstedområdet i Sydjylland, hvor det er lykkedes at styre den ustyrlige vindenergi i et Smart Grid (se side 6).

Intelligent indpasning af vedvarende energi, særligt vindkraft, har længe været i fokus hos energiplanlæggerne. I rapporten ”Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark” fra 2009 viste Energinet.dk, at et intelligent samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler kan skabe både miljømæssige og samfundsøkonomiske gevinster. Fuldskala-forsøget i Holstedområdet viste, at teknologien er brugbar, og at kraftværkerne og vindmøller kan styres og optimeres i et samlet system. Forsøget fortsætter nu på Bornholm i et projekt, der skal give yderligere viden om samspillet mellem markedsstyring og teknisk styring.

Dansk Energi og en lang række private firmaer har også fået øjnene op for de store perspektiver. Fornylig har Dansk Energi stiftet et branchefælleskab for Smart Grid-aktører. Smart Grid kan blive et vækstområde for Danmark, som er førende internationalt indenfor forsknings- og demonstrationsprojekter.

Udviklingen af Smart Grids er et vigtigt element i opbygningen af et nyt grønt energisystem og har derudover store beskæftigelsesmæssige og kommercielle potentialer. Dansk Energi vurderer, at Smart Grids kan udløse et potentiale på 8.000 nye danske jobs og en øget eksport på op mod 14 mia.kr. frem mod år 2020. EU-kommissionen har skønnet, at der i EU inden 2020 skal investeres over 400 mia. kr. i Smart Grids.

Indpasning og bedre udnyttelse af den fluktuerende vedvarende energi kan ske via f. eks. varmepumper, elbiler og flere og stærkere transmissionsforbindelser mellem landsdelene og over landegrænserne. Den elektriske Storebæltsforbindelse blev taget i brug i eftersommeren 2010 og har medvirket til at skabe bedre balance mellem elsystemerne i Danmark. Nu overvejes endnu en forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark.

Da de negative elpriser blev introduceret på det nordiske elmarked i november 2009, blev det naturligt mødt med en vis skepsis hos elproducenterne, også vindmølleejerne. Det er jo ikke rart at skulle betale for overhovedet at kunne afsætte strømmen. Men faktisk har de negative priser medvirket til, at de centrale og decentrale værker har skærpet opmærksomheden omkring, hvornår og hvor meget strøm det kan betale sig at byde ind på markedet. Produktionen er blevet optimeret afhængig af, hvornår der er udsigt til meget lave eller evt. direkte negative priser. I 2011 var der kun i alt 15 timer med negative priser og tre timer med 0-priser, svarende til samlet mindre end ¼ procent af alle årets timer.

På trods af det lave 2011-tal forudser energiplanlæggerne, at de kortsigtede udsving i elpriserne kan blive større i takt med udbygningen af vindkraft. Som bekendt udbygges vindkraften også i Sverige og Tyskland, og en ny energipolitisk aftale i Danmark lægger op til fortsat udbygning med vedvarende energi.

Derfor har Danmarks Vindmølleforening fortsat stor fokus på indpasning og effektiv anvendelse af vindmøllestrøm. I det hele taget er der i Danmark stort behov for en samlet strategisk energiplanlægning, hvor både el-, varme- og transportsektoren inddrages. Vindmøllerne og kraftvarmeværkerne spiller godt sammen og IC4-togene skal returneres til Italien, så også jernbanerne slipper for at være bundet til dyr diesel, men kan bruge billig dansk energi.

29.3.12

 

Læs også

Indpasning af vindmøllestrøm i elsystemet

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft