God vindmølleplanlægning
Kommunerne kan og vil

Leder i Naturlig Energi, juli 2011

Arbejdsdelingen mellem stat og kommune er klar: De energipolitiske mål og de lovgivningsmæssige rammer for vindmøller på land besluttes i Folketinget, mens det er kommunerne, der har ansvaret for at beslutte egnede placeringer til vindmøller.

Kommunerne overtog efter eget ønske planlægningsopgaven efter amterne og har nu i forbindelse med kommuneplan 2009 eller med en temaplanlægning snart gennemført første runde.

Det er i de allerfleste kommuner gået rigtigt godt. Allerede sidste efterår havde kommunerne udlagt områder med plads til mere end 1000 MW og betydeligt mere er nu på vej. Det bliver der også brug for, idet vindkraft bliver en hovedhjørnesten i de kommende års energiforsyning. Regeringen har meldt ud, at vi skal have 1800 MW ny vindkraft på land inden 2020. Oppositionen er endnu mere ambitiøs.

Med en ny planlægningsopgave er det ikke sært, at enkelte kommuner bliver usikre på detaljerne i de lovgivningsmæssige rammer: Hvad er fastlagt i loven, og hvad kan vi bestemme selv? Både af hensyn til kommunerne, befolkningen og initiativtagere til nye møller var der brug for en afklaring af de opståede tvivlsspørgsmål.

Miljøministeriets reaktion blev et notat med en række svar på, hvordan lovgivningen skal forstås. Regering og folketing har en naturlig interesse i, at enkelte kommuner ikke laver særregler på tværs af gældende lovgivning.

Planlægningsopgaven er i nogle kommuner blevet vanskeliggjort af den relativt lille men velorganiserede modstandergruppe, der til hele landet rundsender folk til møder og masseproducerer indlæg til aviser. Selv om den organiserende "naboforening" kun repræsenterer ganske få af de mange tusinde familier, der i Danmark har erfaring med vindmøller, optræder den som talerør for alle. Samtidig spreder man helt ukritisk selv de mest usandsynlige historier og rygter om virkningen af at bo i nærheden af en vindmølle.

Skræmmekampagnens pressedækning giver uro i nogle kommunalbestyrelser. Nervøse politikere vil heldigvis opleve, at luften går ud af ophidselsen, når virkeligheden viser, at den berømte fjer blev til mange høns.

Det er afgørende, at der i forbindelse med planlægningen af nye vindmøller er fokus på dialog imellem politikere og borgere, så uklarheder og misforståelser undgås.

Derfor har vi sammen med bl. a. Kommunernes Landsforening udarbejdet pjecen "Den gode proces" med gode ideer til den kommunale vindmølleplanlægning.
De vigtige elementer i en succesfuld vindmølleplanlægning er tidlig og god information lokalt, borgerinddragelse og dialog, lokalt medejerskab og god rolig langtidsplanlægning. Se den på www.dkvind.dk.
Vindmølleforeningen bakker fuldt op om kommunerne som planlæggere af vindmølle placeringer. Det lokale politiske ejerskab til beslutningerne er nødvendigt. Opgaven og ansvaret ligger det rigtige sted.

Vindkraftudbygningen i Danmark har basis i en solid folkelig forståelse af, at vindkraft på alle måder er sund fornuft. Der er også i dag en bred erkendelse af, at brug af vindens energi er nødvendig. Vi kan ikke bare lade være med at udnytte vindenergien!

Endelig er det også blevet helt tydeligt, at spørgsmålet om placering på land og hav ikke er et enten/eller, men et både/og. Ingen andre elproduktionsanlæg kan i dag levere en kilowatt-time så billigt som en vindmølle på land. Derfor skal vi også i fremtiden finde placeringsmuligheder, så vi kan have en væsentlig del af vores elproduktion fra vindmøller på land.

Danmarks Vindmølleforenings politik i forhold til hhv. kommunerne og store og små møller udlægges desværre helt fejlagtigt - for derefter på samme forkerte baggrund at blive angrebet - i dette og forrige nummer af Naturlig Energi i indlæg af Jane Kruse fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy. Her har Preben Maegaard og Jane Kruse i mange år udført et stort arbejde for ikke mindst mindre vindmøller. Faktisk fik Maegaard Danmarks Vindmølleforenings Vindmøllepris for indsatsen allerede i 1991 - for tyve år siden.
Der er stor interesse for de små møller, og det betyder, at der også er brug for information om, hvad de forskellige møller kan og ikke kan. Ellers risikerer vi, at mange af de nye glade mølleejere hurtigt bliver til meget skuffede mølleejere. Det er en informationsopgave, der også er en del af vindmølleforeningens arbejde. Se bl. a. på side 11 programmet for en informationsdag, som vi i år for tredje gang indbyder til sammen med godkendelsessekretariatet på Risø.

Små og mellemstore møller kan dog ikke klare fremtidens elforsyning alene. Vi er nødt til også at rejse store vindmøller.

God sommer med sol og vind!

18.7.11

 

Læs mere

Kommunal planlægning for vindmøller

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft