Skatteministeriets rapport:
Et lille skridt på vejen

Leder i Naturlig Energi, august 2010

Udover det sædvanlige omskiftelige sommervejr og en masse fodbold i fjernsynet har sommeren budt på en ny og omfattende redegørelse fra Skatteministeriet om dynamiske afgifter. Det er en kompleks, men også spændende redegørelse, som uden tvivl vil indgå i den diskussion af fremtidens energisystem, der vil optage energipolitikerne, når også Klimakommissionen til efteråret har fremlagt sin rapport. Skatte- og afgiftsspørgsmål må forventes at blive et af omdrejningspunkterne i diskussionen af fremtidens energisystem.

Skatteministeriets redegørelse blev bestilt af energiforligspartierne på Christiansborg og indeholder en omfattende gennemgang af elpriser, skatte- og afgiftsforhold og vindkraftens samspil med det øvrige elsystem. En nærmere beskrivelse af redegørelsen kan ses på side 10.

Skatteministeriet analyserer forskellige nye modeller for elafgifter og ikke overraskende for en rapport fra dette ministerium er der lagt stor vægt på de provenumæssige aspekter. Det er helt naturligt, at skatteministeren og hans embedsmænd fokuserer på provenuet, men nye energiafgiftsmodeller bør selvfølgelig vurderes ud fra et bredere energipolitisk perspektiv. Nye afgiftssystemer skal også ses i forhold til miljømålsætninger og ønsket om mere vedvarende energi.

Skatteministeriet beregner, at dynamiske afgifter formentlig kun kan flytte en lille del af forbruget. Men på længere sigt må det forventes, at flere varmepumper og elbiler vil øge det fleksible forbrug og rent provenumæssigt kan der kompenseres for nye og lavere elafgifter ved at hæve afgifterne på de fossile brændsler, som vi jo forsøger at gøre os uafhængige af.

Energipolitik er for vigtigt til bare at blive overladt til skatteopkræverne. Som andre før dem, analyserer Skatteministeriet sig frem til, at elpriserne i Danmark i meget høj grad er bestemt af udsvingene i den nordiske vandkraft og udviklingen på det tyske elmarked. Faktisk var elprisen i Danmark i 80% af årets timer i 2009 identisk med enten den norske, svenske og/eller den tyske elpris.

Skatteministeriet konkluderer desuden "… at vandkraft og vindkraft komplementerer hinanden godt" og at "… overordnet vil mere vindkraft i Norden ikke øge problemerne med fluktuerende VE el - produktion, men reducere dem".

Skatteministeren skal have ros for dog at tage et lille skridt i retning af en bedre udnyttelse af vindkraften ved at foreslå at lempe afgiften på el til varmeproduktion på fjernvarmeværker og hos virksomheder. Hvilke fordele det kan give i det virkelige liv, kan ses i artiklen side 6.

Da provenutabet åbenbart er begrænset på dette område, valgte skatteministeren i sin pressemeddelelse i forbindelse med redegørelsen at fortælle, at han er parat til at se på en sådan afgiftsnedsættelse. Forslaget kan øge fleksibiliteten i elsystemet og nedsætte forbruget af olie og naturgas, fordi nogle fjernvarmeværker og erhvervsvirksomheder kan vælge i stedet at producere varmen via elektricitet. Men skatteministeriet glemmer tilsyneladende, at kul- og CO2-kvotepriserne fortsat er meget lave, og at forslaget således risikerer også at bringe yderligere kulbaseret el ind i systemet.

Det var præcis den modsatte vej, vi egentlig skulle. Et andet og meget naturligt spørgsmål er, hvorfor afgiftsnedsættelsen ikke også skal gælde for private elvarmeforbrugere? Svaret vil nok være, at det i givet fald vil koste provenu. Efterårets politiske diskussioner må vise, hvad der mere præcist ligger i ministerens forslag.

De nuværende energiafgifter i Danmark blev opfundet tilbage i tiden, hvor der ikke var noget CO2-kvotesystem, og hvor elpatroner, varmepumper og elbiler ikke var så teknologisk modne, som tilfældet er i dag.

Det gamle afgiftssystem er fra en tid, hvor klimaspørgsmål og uafhængighed af fossile brændsler slet ikke var så højt placeret på dagsordenen som i dag. En så vigtig spiller i den danske energibranche som Dansk Energi kalder ligefrem energiafgifterne "et levn fra fortiden" og har bl.a. sammen med Vindmølleforeningen og Vindmølleindustrien peget på, at den nuværende beskatning modarbejder en miljøvenlig anvendelse af el til varme og transport. Det nuværende afgiftstryk på elektricitet er nemlig højere end på fossile brændsler.

Derfor er der brug for en grundlæggende omlægning af afgiftssystemet, der i langt højere grad giver incitamenter til mere vedvarende energi, øget energieffektivitet og mindre brug af fossile brændsler. Et mere tidssvarende afgiftssystem skal fremme både produktion og forbrug af vindkraft.

Lavere afgifter på el fra vedvarende energi end på el baseret på fossile brændsler vil gøre det nemmere for forbrugere og erhvervsliv at vælge rigtigt og grønt.

12.8.10

Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft