Efter klimatopmødet
Sandhedens time

Leder i Naturlig Energi, januar 2010

FNs klimatopmøde i København er slut, og nu skal den danske regering vise verden, om de smukke ord fra Danmark var andet end tom snak. Der er stærke økonomiske og miljømæssige begrundelser for at lade vindkraftudbygningen indgå som en vigtig del af klima- og energipolitikken. Først og fremmest er vi stadig blandt de lande i verden med den højeste CO2-udledning pr. indbygger. En længe savnet langsigtet dansk energipolitik vil tage form i løbet af det nye år og bringer også for alvor den nye danske energi- og klimaminister på banen.

Vindkraft bidrager med ren, vedvarende og indenlandsk energiforsyning. Selv i en Lomborgsk fantasiverden, hvor det påstås at være unødvendigt at bremse de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser, er udbygningen af vindkraft et stærkt og nødvendigt værktøj for at mindske importafhængigheden af brændsler. Efter Energistyrelsens nyeste reserveopgørelser er det slut med den danske selvforsyning med olie og naturgas i henholdsvis 2018 og 2020. På kort og mellemlang sigt er vindkraft sammen med biomasse de eneste vedvarende energiteknologier, der kan erstatte de fossile brændsler.

En stor del af den miljøpolitiske fokus er rettet mod klimaproblemerne.
Men vindkraften bidrager også med miljø- og sundhedsmæssige gevinster i form af nedbringelsen af f. eks. svovl, NOx og skadelige partikler.

Udover klimaproblematikken er forsyningssikkerhed, miljø og sundhed således de faktorer, der driver vindkraftudbygningen.

Fremskrivninger fra både EU, IEA og den europæiske vindkraftorganisation EWEA viser fortsatte stigninger i vindkraftkapaciteten både globalt og i Europa med nye vindkraftlande som Frankrig, UK, Portugal og flere østeuropæiske lande på vej op. Det har været karakteristisk for disse fremskrivninger, at siden slutningen af 1990’erne er de fremtidige tal for den forventede vindkraftkapacitet gang på gang blevet opjusteret i takt med, at den faktiske vækst i vindkraftudbygningen løbende har overgået tidligere forventninger.

En ambitiøs og global klimaaftale i København med bindende målsætninger havde selvsagt kunnet skrue forventningerne yderligere op. Mange gode kræfter pressede på. Men selv med det magre resultat i Bella Centret forsætter vindkraftudbygningen.
Fra de intense uger i København er det bl.a. værd at notere sig de budskaber, som en række store internationale erhvervsvirksomheder og industriorganisationer fremførte og som – sagt i al ubeskedenhed – til forveksling ligner de argumenter Danmarks Vindmølleforening også har fremført:
• Høj pris på CO2
• Langsigtede klare aftaler, som giver sikkerhed for investeringer.

Det er præcis de budskaber, som skal gentages overfor den nye danske energi- og klimaminister. Der er brug for en omlægning af de økonomiske incitamenter, herunder skatte- og afgiftspolitikken, for bedre at understøtte produktion og forbrug af vindmøllestrøm.

Planlægning og investeringer i nye vindmøller fordrer, at ansvarlige politikere udstikker klare og langsigtede mål.Det gælder både udbygningen med ny kapacitet og de vindmøller, det er nødvendigt at rejse alene for at opretholde den nuværende kapacitet. Lykke Friis bliver en vigtig aktør i det spil, som i løbet af 2010 kommer til at afgøre, om Danmark igen vil rejse nye vindmøller.

Som en del af EUs nye direktiv om vedvarende energi skal Danmark i sommeren 2010 ligesom de øvrige medlemslande aflevere en detaljeret handlingsplan til EU-Kommissionen for udviklingen i de vedvarende energiteknologier frem mod 2020. I den kommer regeringen og den nye minister uundgåeligt til at løfte i hvert fald en del af sløret for de langsigtede energipolitiske perspektiver, som Danmark har manglet de seneste år.

I efteråret 2010 fremlægger den danske Klimakommission sin analyse af, hvordan Danmark på langt sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af fossile brændstoffer. De ti uafhængige forskere i Klimakommissionen blev udpeget af regeringen i marts 2008 og skal belyse mulighederne for reduktion i udledningen af drivhusgasser, øget energieffektivitet, fortsat høj forsyningssikkerhed og miljømæssig bæredygtig udvikling. Selvom nogle af rapporterne fra diverse regeringskommissioner de seneste år nærmest er blevet bortdømt, før de blev læst, så vil netop Klimakommissionens rapport blive studeret nøje i den danske energisektor.

Den nuværende energipolitiske aftale udløber med året 2011, og mon ikke de indledende manøvrer til afløsning af denne aftale vil blive taget allerede i 2010. Her kan Klimakommissionens anbefalinger ikke undgå at komme til at spille en rolle. Igen tegner det til et nyt spændende vindkraftpolitisk år.

Godt nytår!

4.1.10


Naturlig Energi

Læs mere om Danmarks Vindmølleforenings medlemsmagasin Naturlig Energi.

Læs mere om medlemskab af Danmarks Vindmølleforening.

 
 
 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft