Ren luft

Ved afbrænding af fossile brændsler udledes udover CO2 en række miljø-og sundhedsskadelige stoffer. Svovl forårsager f.eks. syreregn, og partikler øger forekomsten af og forværrer luftvejslidelser.

Det giver øgede omkostninger for såvel borgere som samfund, f.eks. til medicin, sygedage og lægehjælp og udgifter som følge af skader på f.eks. afgrøder og bygninger.

Når 1 kWh vindkraft erstatter kul, spares miljøet for afbrænding af 332 gram kul og dermed

  • 772 g CO2
  • 0,07 g SO2
  • 0,18 g NOx
  • 0,02 g partikler
  • 52,3 g slagger/aske

Kilde: Energinet.dk, 2015

Manglende prissætning af fossile brændsler

Olie, kul og gas er ikke billige energiformer. Tværtimod giver markedspriserne på fossile brændsler en kraftig undervurdering af de samlede samfundsmæssige omkostninger ved brugen af fossile brændsler.

En rapport fra IMF (Arbejdspapir fra Den Internationale Valutafond, maj 2015, ”How large are global energy subsidies”.) opgør de samlede miljø- og klimaomkostninger fra fossile brændsler – og som altså ikke er afspejlet i priserne – til gigantiske 5.300 milliarder US dollars globalt. Det svarer til 6,5 % af verdens samlede BNP. Ifølge Valutafondens rapport overstiger denne omkostning verdens samlede offentlige sundhedsomkostninger, som jævnfør WHO kan opgøres til 6 % af det globale BNP.

Den manglende prissætning er især gældende i mange udviklingslande, i Mellemøsten, Kina og visse østeuropæiske lande. I følge IMFs rapport udgør udgifter til behandling af patienter og tabt arbejdsfortjeneste - på grund af luftforurening - halvdelen af de samlede omkostninger. Klimaomkostninger står for ca. ¼ af det samlede beløb.

Forurenerne betaler altså ikke de omkostninger, der reelt er forbundet med afbrænding af olie, kul og gas. Men i stedet sendes regningen viser til alverdens regeringer, forbrugere og skatteydere.

Act Local, Solve Global: The $5.3 Trillion Energy Subsidy Problem, IMF

Counting the Cost of Energy Subsidies, IMF Survey, juli 2015

 

Skjulte miljøomkostninger

Læs mere om prisen for luftforeningen

Læs mere

CEEH’s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb, 2011

WWF: Kulkraft slår 140 danskere ihjel om året

 
 
 
 
 
 

 

Flere fakta

Faktablad Ø1 Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi

fortæller elregningen sandheden?