Nye statsstøtteregler for miljø og energi

Efter EU traktaten er direkte statsstøtte som udgangspunkt ikke tilladt.

Dog er der efter traktatens artikel 107 visse muligheder for at støtten alligevel kan være forenelig med det indre marked. EU's medlemslande kan således under visse betingelser og indtil visse grænser, alligevel yde støtte til fx miljø- og energiformål. Det kræver bl.a., at EU-kommissionen orienteres forud. Dette kaldes notifikation. Hvis det danske Folketing eksempelvis vedtager et nyt system for pristillæg til vindmøller, skal dette notificeres efter visse regler overfor EU-Kommissionen.

Den 9. april 2014 vedtog EU-kommissionen nye statsstøtteregler (guidelines) for miljø og energi. De nye regler gælder fra 1. juli 2014 og frem til og med 2020 og har til formål bl.a. at udfase støtten til modne teknologier og at gøre fremtidige støttesystemer mere konkurrence-baserede. Eksisterende statsstøttegodkendte støtteordninger, altså fx 25 øren til landvindmøller, kan videreføres indenfor deres oprindeligt godkendte rammer og tidsrum forudsat at de videreføres uforandrede.

For nye systemer kan der fremover som hovedregel kun ydes statsstøtte/pristillæg som feed-in premiums og ikke feed-in tariffs, altså som pristillæg til markedsprisen - men dog kun hvis støtten gives efter et udbud (kaldet competitive bidding processes) i stil med fx de udbud, Danmark afholder for havmølleparkerne. De nye regler giver mulighed for afløftning af PSO-omkostninger til en række industrier og desuden opstilles en række særlige regler for godkendelse af investeringsstøtte.     

Dog er der også forskellige undtagelser og overgangsbestemmelser. Nuværende og allerede notificerede støttesystemer kører uændret videre i den 10 års periode, som normalt gælder for notificerede ordninger. I en overgangsperiode frem til 1. januar 2017 er der mulighed for at ændre og re-notificere nuværende ordninger, uden nødvendigvis at skulle underlægges en udbudsprocedure. Der er også undtagelsesmuligheder for udbudskravet, herunder en undtagelsesmulighed op til 6 MW eller 6 enheder. 

Hvad de ændrede statsstøtteregler kommer til at betyde for det danske pristillægs-system er endnu vanskeligt at gennemskue. Energistyrelsen er i gang med at se på detaljerne, og Danmarks Vindmølleforening følger afklaringsarbejdet nøje. Når der er nyt, vil du kunne se det her på siden.

 

 

Læs mere

EU-Kommissionens retningslinier for statsstøtte (regler specifikt for vindmøller findes i afsnit 3.3.1, punkterne 124 – 131)

EU-Kommisionens side om lovgivningen

Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside om statsstøtte

Notat fra Dansk Energi med de væsentligste elementer de de nye retningslinier

 

 

Se også

Valgkampen begyndt:
Unødvendig uro. Leder i Naturlig Energi, maj 2014

De nuværende afregningsregler for vindmøllestrøm